Foto: Shutterstock

Nieuwe spelregels voor ontwikkeling buitengebied ter inzage

WIERDEN - De gemeente Wierden heeft sinds 2006 beleid voor de sloop en herontwikkeling van leegstaande agrarische gebouwen. Het huidige beleid sluit op bepaalde onderdelen niet meer aan bij de huidige wensen en ontwikkelingen.

Wierden heeft net als veel andere gemeente actief beleid gemaakt om eigenlijk twee vliegen in één klap te kunnen slaan. Er zijn in het buitengebied veel objecten die eigenlijk weg kunnen: stallen bij een voormalig boerenbedrijf, schuren die leeg staan en meer van dit soort objecten. Wanneer deze niet gebruikt worden raken ze in verval, wat weer een lelijke aanblik geeft. Tegelijk is er ook juist behoefte aan woonruimte. Door sloop van de lelijke objecten toe te staan én hiervoor nieuwe woonruimte te laten realiseren worden eigenlijk twee problemen opgelost.

Beleid aanpassen
Net als op veel andere vlakken is het ook af en toe nodig om het beleid tegen het licht te houden. Voldoet zo’n regeling nog wel aan de gestelde doelen en past het ook binnen de bredere regionale ontwikkelingen? Daarom zijn er in regionaal verband nieuwe spelregels opgesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen in Zuidwest-Twente. Deze liggen de komende zes weken ter inzage. In het nieuwe beleid is onder andere de rood-voor-rood regeling aangepast. De minimale sloopeis voor een nieuwe woning is verhoogd van 850 vierkante meter naar 1.000 vierkante meter. Voor twee nieuwe woningen moet minimaal 2.500 vierkante meter worden gesloopt. “We stellen ook een maximum van twee woningen dat mag worden bijgebouwd. Op deze manier komen we tegemoet aan de wens om niet teveel bebouwing toe te staan in het buitengebied”, legt wethouder Johan Coes uit.

Meer mogelijkheden
De nieuwe regels bieden aan de andere kant meer ruimte voor het uitbreiden van een bestaande woning of bijgebouw in het buitengebied in ruil voor de sloop van schuren ergens anders. Deze insteek blijkt ook in veel andere gemeenten succesvol; zo biedt Hof van Twente al enkele jaren sloopvouchers aan. Deze zijn dan zelfs verhandelbaar; een boer die een object wil slopen op zijn erf kan dan een voucher doorverkopen aan een ander die hiermee mag bouwen. De opbrengst kan men dan gebruiken om de sloopkosten te dekken. Een win-win situatie dus. Vooruitlopend op de besluitvorming door de gemeenteraad worden nieuwe aanvragen vanaf het moment dat het ontwerpbeleid ter inzage ligt, al wel getoetst aan de nieuwe beleidsregels. Dit gebeurt om te voorkomen dat er nieuwe aanvragen worden ingediend die wel passen binnen de huidige beleidsstukken, maar niet binnen de nieuwe spelregels.

Ter inzage
De ontwerpnotitie ligt tot en met 16 juni ter inzage bij loket bouwen en wonen en is te raadplegen via: www.wierden.nl/spelregelsbuitengebied.

Meer berichten