Verpakkingsafval niet meer in bovengrondse verzamelcontainer

Verpakkingsafval niet meer in bovengrondse verzamelcontainer

WIERDEN - Het aanbieden van verpakkingsafval via bovengrondse verzamelcontainers is in de gemeente Wierden vanaf april 2021 niet meer mogelijk. Dat is één van de uitkomsten die staan beschreven in de adviesnota over afvalinzameling waarmee het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd.

De mogelijkheid om relatief anoniem foutief afval aan te bieden in deze verzamelcontainers zorgt voor teveel vervuiling en dat leidt tot extra kosten. Schoon plastic levert geld op, vervuild verpakkingsafval kost de gemeente geld, want het moet de verbrandingsoven in. In plaats van het ontvangen van een inzamelingsvergoeding moeten dan verwerkingskosten betaald worden. “Dit zijn kosten die uiteindelijk op het bordje van onze inwoners komen omdat de kosten van inzameling, vervoer en verwerking van afval betaald moeten worden uit de afvalstoffenheffing. De kosten willen we voor al onze inwoners zo laag mogelijk houden”, zegt wethouder Richard Kortenhoeven. Ook in andere Twentse gemeenten is vervuiling van verpakkingsafval een groot probleem. Sinds de Verpakkingsketen BV (VPKT) dit Twentse afval sorteert en vermarkt gaat er meer plasticafval de verbrandingsoven in dan er wordt gerecycled. “Samen met de Twentse gemeenten zijn we hierover in gesprek met de sorteerder, maar we moeten de hand ook in eigen boezem steken en onze afvalinzameling onder de loep nemen om te kijken of verbeteringen doorgevoerd kunnen worden”.

Enquête
Inwoners van de gemeente Wierden konden, in oktober 2020, via een enquête meedenken over de huidige afvalinzameling. Hieruit blijkt dat het weghalen van verzamelcontainers voor verpakkingsafval voor 77% van de laagbouwbewoners geen probleem zal zijn. Bij de hoogbouw geeft 51% van de deelnemers aan dit wel als een probleem te ervaren. Hoogbouwbewoners kunnen ook nu al hun verpakkingsafval tweewekelijks aanbieden via plastic zakken. Als de verzamelcontainers verdwijnen worden deze plastic zakken bij de hoogbouw wekelijks ingezameld. Zo blijven er, zowel voor hoog- als laagbouwbewoners, voldoende mogelijkheden voor het aanbieden van verpakkingsafval.

Campagne
In de verzamelcontainers voor verpakkingsafval kan men, relatief anoniem, foutief afval deponeren zonder extra kosten. “Ze nodigen misschien wel te veel uit om rest-afval of bedrijfsafval kwijt te kunnen zonder hiervoor te betalen”, geeft Kortenhoeven aan. Juist die anonimiteit maakt het voor de gemeente lastig om hierin verbeteringen door te voeren. Ook dat heeft bijgedragen aan het besluit om deze verzamelcontainers te verwijderen. Het aanbod verpakkingsafval dat per huisadres wordt ingezameld blijkt ook veel afval te bevatten dat er niet in thuis hoort. Hier liggen echter wel kansen om verbeteringen door te voeren. Een bewustwordingscampagne wordt als zo’n kans gezien. Samen met Twente Milieu start de gemeente binnenkort een communicatiecampagne om inwoners erop te wijzen wat er in de verpakkingencontainer hoort en wat niet. “Veel inwoners doen zeker hun best wat scheiding van afval betreft, maar de cijfers wijzen op teveel vervuiling. Onwetendheid kan hierbij een rol spelen en dus is het onze taak om hier meer aandacht aan te besteden. Een vol pak melk bijvoorbeeld of producten met een chemische inhoud zoals een spuitbus horen niet thuis in het verpakkingsafval”, vertelt wethouder Kortenhoeven.

Nadere uitwerking
Komende maanden worden meer wijzigingen doorgevoerd om de afvalinzameling en afvalprestatie te verbeteren. Een proef met GFT-inzameling bij hoogbouwbewoners, mogelijkheid voor inwoners voor het omruilen van de 140 liter GFT-container voor een 240 liter zijn hiervan een paar voorbeelden. Deze wijzigingen en de communicatiecampagne worden komende weken verder opgepakt. Inwoners worden over de voortgang per brief geïnformeerd.

Meer berichten